RACHUNKI


KLIENCI INDYWIDUALNI

 Wniosek o otwarcie rachunku bankowego osoby fizycznej

 Zgoda na otwarcie i prowadzenie rachunku na rzecz małoletniego

 Udzielenie pełnomocnictwa

 Karta informacyjna/ Zmiana danych

 Wniosek o zmianę usług w ramach rachunku/ kart

 Zlecenie stałe

 Wniosek o kartę

 Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

 Wniosek o zmianę elektronicznych kanałów dostępu

 Wniosek o zamknięcie rachunku

 Wniosek o świadczenie usług SMS

 Wniosek o świadczenie usług za pośrednictwem Usług Bankowości Elektronicznej


KLIENCI INSTYTUCJONALNI

 Wniosek o otwarcie rachunku/ Zmianę danych

 Wniosek o zmianę usług w ramach rachunku/ kart

 Zlecenie stałe

 Wniosek o wydanie blankietów czekowych

 Wniosek o kartę

 Wniosek o zmianę elektronicznych kanałów dostępu

 Wniosek o zamknięcie rachunku

 Wniosek o świadczenie usług za pośrednictwem Usług Bankowości Elektronicznej

 Wniosek o świadczenie usług SMS


KREDYTY


KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZĄ

 Wniosek o kredyt/ inny produkt kredytowy

 Informacja o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym

 Zlecenie wystawienia gwaracji

 Oświadczenie majątkowe

 Zlecenie udzielenia poręczenia

 Rachunek zysków i strat dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

 Rachunek zysków i strat dla podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość

 Informacja finansowa dla rolników nieprzedstawiających biznesplanu dla kredytów/ zaangażowań do 200 tys. zł

 Informacja finansowa dla rolników nieprzedstawiających biznesplanu dla kredytów/ zaangażowań powyżej 200 tys. zł

 Wniosek o zmianę warunków zawartej umowy o produkt kredytowy


KREDYTY GOTÓWKOWE

 WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

 WNIOSEK O UDZIELENIE ODNOWIENIE KREDYTU ODNAWIALNEGO

 FORMULARZ DANYCH KLIENTA

 ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYSOKOŚCI DOCHODÓW

 KARTA INFORMACYJNA GOSPODARSTWA ROLNEGO

 INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 DANE FINANSOWE DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSIĘGĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY


KREDYTY MIESZKANIOWE I POŻYCZKI HIPOTECZNE

 Wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego

 Formularz danych klienta

 Oświadczenie/ Zgoda na dokonanie kserokopii dokumentu

 Harmonogram i kosztorys prac remontowych (niewymagających zgłoszenia/ pozwolenia na budowę)

 Harmonogram i kosztorys prac budowlanych (w tym remontowych wymagających zgłoszenia/ pozwolenia)